Team

De directie van de school bestaat uit Arja Westerink en Nanja Veenstra, die samen de school leiden. De directie draagt er zorg voor dat de school zijn blik blijft richten op de toekomst. De toekomst van het onderwijs, maar vooral de toekomst van uw kind. Samen maken zij onder andere de plannen voor een meerjaren beleidsplan, zorgen dat de school goed georganiseerd is, initiëren onderwijsvernieuwingen en stimuleren een professionele werkcultuur binnen de school.

Nanja werkt wisselende dagen in de week, maar in elk geval op woensdag. Arja werkt op dinsdag en vrijdag.

De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de groep. Zij zijn in eerste plaats verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind en zijn/haar welbevinden binnen de school.

De groepsleerkrachten zijn het aanspreekpunt als het gaat om dingen die uw kind aangaan. Mocht u er met de leerkracht niet uitkomen, dan kunt u ook altijd contact met de directie opnemen.

De intern begeleider (IB’er) stelt, samen met de groepsleerkracht, handelingsplannen op voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben. De IB’er van de school is Daniëlle Ras. De IB’er heeft voortdurend overleg met de diverse teamleden die kinderen onder de aandacht brengen. De IB’er is als het ware tussenpersoon en aanspreekpunt voor enerzijds het team en anderzijds de ouders en verschillende instanties. De IB’er bespreekt de toetsresultaten drie maal per jaar met de leerkracht en houdt de vinger aan de pols ten aanzien van de vorderingen van leerlingen. Daniëlle werkt van maandag t/m donderdag.

Chantal de Vries is de administratief medewerkster van de school. Zij ondersteunt de directie en leerkrachten bij de administratieve zaken. Zij werkt op maandag en donderdag.

De conciërge, Jan van Klaveren, zorgt voor het onderhoud aan het gebouw en regelt allerlei zaken die gerelateerd zijn aan het beheer van de school.

Elk jaar stellen we stagiaires in de gelegenheid om op de Prins Willem Alexanderschool hun stageperiode door te brengen. Elk jaar bekijken we hoeveel ruimte we hebben voor stagiaires. De school is een “gecertificeerde” opleidingsschool. De school moet daarvoor voldoen aan landelijk opgestelde criteria en wij werken hierin samen met de Marnix Academie. De school heeft niet alleen een belangrijke rol in de begeleiding van studenten, maar ook in het opleiden van studenten. De interne opleidingscoördinator van de school is Daniëlle Ras.

Het Eureka Leerconcept

Op onze school komt ieder kind tot bloei