Aanmelden

Aanmelding en plaatsingsbeleid

In principe zijn alle kinderen welkom die naar onze school willen komen omdat ze 4 jaar zijn geworden, verhuizen of van school veranderen. Alle scholen van PCBO Amersfoort hanteren dezelfde afspraken voor het aannemen en plaatsen van nieuwe leerlingen. Meer informatie kunt u opvragen bij de directie of de administratie.

Met de invoering van de wet op passend onderwijs hebben wij vanaf het moment van aanmelding zorgplicht. Omdat ieder kind een eigen specifieke hulpvraag kan hebben onderzoeken we in nauw overleg met ouder(s)/verzorger(s) of onze school de juiste begeleiding kan bieden. Hiervoor is ons

Aanmelding van uw peuter of bijna-kleuter

Als u overweegt uw kind op onze school aan te melden kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en rondleiding of een informatiebijeenkomst bezoeken om u te oriënteren. Aanmeldingen ontvangen wij graag uiterlijk 13 weken voor de 4e verjaardag. Hiervoor kunt u het aanmeldformulier downloaden op onze website en ingevuld retourneren aan de school.

Graag hebben wij rond de aanmelding ook persoonlijk contact met u, om wederzijdse vragen te kunnen beantwoorden en u alvast een idee van de school te geven. Op grond van het ingevulde aanmeldformulier zal er in de regel binnen zes weken een besluit worden genomen over de toelating. Als uit het aanmeldformulier blijkt dat extra ondersteuning nodig is, zoals bijvoorbeeld bij VVE-indicaties, zal altijd een intakegesprek plaatsvinden.

Wij adviseren om uw kind al eerder (rond de leeftijd van 2,5 jaar) op een voor-aanmeldingslijst te laten plaatsen. U kunt volstaan met het doorgeven van enkele basisgegevens, zoals naam, geboortedatum en adres. Kort na de derde verjaardag ontvangt u dan van ons een aanmeldformulier.

Aanmelding van uw kind na een verhuizing

Als u na verhuizing besluit uw kind aan te melden op onze school wordt de aanmelding altijd in behandeling genomen onder voorwaarde dat de betreffende groep niet vol is. U kunt telefonisch contact met ons opnemen of een aanmelding doen via het formulier dat u op onze website vindt. Na ontvangst van het aanmeldformulier nodigen we u uit voor een kennismakingsgesprek. Indien ouder(s)/verzorger(s) toestemming gegeven hebben, zoeken wij voorafgaand aan dit gesprek contact met de vorige school.

Afspraken bij tussentijdse wisseling van basisschool

De schoolbesturen in Amersfoort hebben een afspraak gemaakt over het wisselen van school tijdens het schooljaar. Uit ervaring blijkt dat tussentijds wisselen meestal niet in het belang van de leerling is. Afgesproken is daarom dat besturen hier alleen aan meewerken als:

1. er sprake is van een verhuizing;

2. de oude school niet het onderwijs kan bieden dat de leerling nodig heeft. De directeuren van de oude én de nieuwe school zijn het daar dan over eens;

3. er sprake is van een onoplosbaar conflict tussen ouder(s)/verzorger(s) en de school. In dat geval bepaalt de school waarvan de leerling vertrekt de exacte vertrekdatum (bij voorkeur na een vakantie), in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) en de ontvangende school.

Wanneer ouder(s)/verzorger(s) in de loop van het schooljaar contact opnemen met een school over de plaatsing van een leerling lopende het schooljaar, dan verwijst de directeur de ouder(s)/verzorger(s) altijd terug naar de eigen school, daarbij verwijzend naar bovenstaande afspraken. De besturen vinden keuzevrijheid van ouder(s)/verzorger(s) belangrijk; wisselen van school kan daarom wel aan het einde van het schooljaar.

Download het aanmeldingsformulier

Meer details in de schoolgids

2019-2020