Pestprotocol

Op school zorgen we voor een positief klasklimaat met een ontspannen, open sfeer en plaats voor humor. Kinderen durven er het woord te nemen, durven fouten te maken en durven te tonen hoe zij zich voelen. Een belangrijk element hierbij is inspraak. Kinderen mogen hun mening geven, hun leerkracht voorzien van feedback, participeren in het maken van de klassenregels, meedenken over de planning van de schooldag en het gebruik van verschillende werkvormen.

Voor een  gerichte aanpak werken we met de methode KiVa. KiVa werkt aan de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Daardoor wordt de sociale veiligheid op school versterkt en worden groepsproblemen zoals pesten effectief voorkomen. ‘

Aanpak van pesten

De Prins Willem Alexanderschool creëert een veilig sociaal klimaat op school door pesten zo veel mogelijk te voorkomen (preventief) en tegen pesten op te treden als het zich toch voordoet (curatief).

Het KiVa-team is een werkgroep die samen met de groepsleerkracht verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken en oplossen van pestsituaties. Leden van het KiVa-team weten, door middel van een extra training, hoe ze om moeten gaan met pestsituaties. Bij gerichte acties om pestproblemen op te lossen wordt dan ook vaak een lid van het KiVa-team ingeschakeld. Zijn er problemen en is de groepssfeer niet veilig, dan wordt altijd het KiVa-team benaderd.

We zullen dan overgaan op:

Groepsgesprekken

Als zich daadwerkelijk (pest)problemen voordoen kan dit in de groep worden besproken. De leerkracht schat in of de groepssfeer veilig genoeg is om een gezamenlijk gesprek te houden. 

Steungroepaanpak

De leerkracht kan een steungroep inzetten om een pestprobleem op te lossen. De steungroep bestaat uit een aantal kinderen uit de klas. Deze kinderen wordt gevraagd of zij kunnen helpen bij het oplossen van het probleem. Voordat de steungroep wordt ingezet wordt dit eerst besproken met het pestslachtoffer zelf.

Inlichten ouders

De ouders van de gepeste leerling worden ingelicht op het moment dat de school besluit de steungroepaanpak toe te passen. 

Protocol Sociale Veiligheid

Protocol Sociale veiligheid

Meer details in de schoolgids

2023-2024