Verlofregeling

In onze app vindt u de mogelijkheid om digitaal een verlofaanvraag in te dienen. U kunt ook nog gewoon een verlofformulier ophalen bij de juf/meester of directie. Het toekennen van extra verlof is aan strikte regels gebonden. Wij hanteren hiervoor de wettelijke uitgangspunten. Wij adviseren u voor het aanvragen van verlof kennis te nemen van deze regels. U vindt de mogelijkheden hieronder.

U staat op het punt een verlofaanvraag in te dienen. Om teleurstelling te voorkomen attenderen wij u vooraf op de criteria die we op de PWA hanteren. Belangrijkste uitgangspunt is dat we ons houden aan de wettelijke voorschriften.

De wet onderscheidt twee soorten verlof. Vakantieverlof en Bijzonder Verlof vanwege “gewichtige omstandigheden”. In deze link kunt u verder lezen wat hieronder verstaan wordt en welke regels er gelden.

A. Vakantieverlof: 
De wet staat niet toe dat ouders hun kinderen van school houden voor vakanties buiten de vastgestelde schoolvakanties om. Dit betekent dat er op De Marke geen vakantieverlof buiten de vastgestelde vakanties wordt verleend. Een uitzondering hierop is alleen mogelijk als uw kind tijdens schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de schoolleiding uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het betreft dan de enige gezinsvakantie dat schooljaar. Hiervoor dient u een werkgeversverklaring te overleggen waaruit blijkt dat een gezinsvakantie van twee weken in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden.

Dit vakantieverlof mag:

 • a) slechts één keer per jaar worden verleend
 • b) niet langer duren dan 10 schooldagen
 • c) niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar
 • d) mag slechts verleend worden indien het niet mogelijk is dat u gezamenlijk op vakantie kunt

B. Bijzonder Verlof vanwege “gewichtige omstandigheden”. 
De wet staat toe dat de directeur verlof tot een maximum van 10 werkdagen mag verlenen in situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Hierbij moet gedacht worden aan:

 1. een verhuizing van het gezin (duur in overleg met directeur)
 2. het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten (max. 2 dagen)
 3. ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (duur in overleg met directeur)
 4. overlijden van bloed- of aanverwanten (duur in overleg met directeur)
 5. viering van een 25-, 40-, 50-jarig ambtsjubileum (max. 2 dagen)
 6. viering van het 12 ½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten. max. 2 dagen).

De wet geeft aan dat de volgende situaties geen “gewichtige omstandigheden” zijn en er dus ook geen verlof zal worden verleend voor:

 1. familiebezoek in het buitenland.
 2. vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding. c. vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
 3. een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan.
 4. eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
 5. verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin nog vrij zijn.

Ook argumenten als: a. “We hebben in de afgelopen jaren nog nooit verlof gevraagd”, b. “Ik kan mijn kind wel ziek melden, maar dat wil ik niet, ik wil wel eerlijk blijven”, c. “Op andere scholen hebben de kinderen wel vrij gekregen” en d. “Ze doen toch niks meer op die laatste middag voor de vakantie”. leiden NIET tot het verlenen van bijzonder verlof.

Tot slot nog enkele opmerkingen:

* Wij vinden het van belang dat de kinderen (ook onze 4- en 5-jarigen) het onderwijsprogramma zo compleet mogelijk volgen. Hierbij horen ook de laatste (mid)dagen voor een vakantie.

* Het onterecht ziekmelden van uw kind(eren) betekent een aantasting van de normen en waarden die wij op PWA hanteren en ondermijnt de vertrouwensband tussen ouders en school; wij doen hiervan altijd een melding bij de leerplichtambtenaar.

* De leerplichtwet geeft duidelijk de (on)mogelijkheden voor het verkrijgen van (vakantie)verlof aan. Wanneer u buiten de wettelijke mogelijkheden medewerking vraagt voor verlof betekent dat in feite dat u de directeur vraagt de wet te overtreden.

* Om aan de wens van vele ouders tegemoet te komen proberen we elk jaar onze studiedagen net voor of aansluitend aan een vakantie of een weekend te plannen zodat een lang weekend of soms zelfs een weekje buiten het seizoen tot de mogelijkheden behoort.

In alle gevallen waarin de tekst hierboven niet voorziet kan de directeur na overleg met de ouders/verzorgers verlof toekennen. Wanneer u hier gebruik van wilt maken wordt u dringend verzocht uiterlijk 6 weken van tevoren, calamiteiten uitgezonderd, met de directeur een afspraak te maken.

Meer details in de schoolgids

2020-2021