Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan met wettelijk vastgelegde bevoegdheden en waarin zowel personeel als ouders zijn vertegenwoordigd. Op PWA Beekenstein bestaat de MR uit drie personeelsleden (de personeelsgeleding) en drie ouders (de oudergeleding). De zittingstermijn voor MR-leden is drie jaar.

De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement van de stichting PCBO Amersfoort, waartoe onze school behoort, en omvatten:
Overleg met het bevoegd gezag: de MR overlegt regelmatig met de directie van de school. Hierbij oefent de MR onderstaande bevoegdheden uit.

Initiatiefbevoegdheid: De MR mag alle zaken bespreken die de algemene gang van zaken op school betreffen en mag daarvoor voorstellen doen. Denk hierbij aan veiligheid op school, signalen vanuit kinderen, ouders of personeel, of vragen over beleid. Instemmingsbevoegdheid: over een aantal belangrijke onderwerpen heeft de MR of één van haar geledingen instemmingsbevoegdheid. Dat betekent dat de directie voor besluiten over een dergelijk onderwerp instemming van (een geleding van) de MR nodig heeft. Voorbeelden hiervan zijn: de onderwijskundige doelstellingen van school, het leerplan, het schoolplan, de schooltijden of het schoolreglement. De personeelsgeleding heeft daarnaast instemmingsbevoegdheid over enkele zaken die het personeel aangaan, zoals werkreglement, arbeidstijden en taakverdeling. De oudergeleding heeft instemmingsbevoegdheid over enkele zaken die leerlingen en ouders aangaan, zoals het beleid met betrekking tot voorzieningen ten behoeve van leerlingen.
 
Adviesbevoegdheid: de MR mag advies geven over zaken als het financieel beleid, aanstelling schoolleiding, de organisatie van school en het onderhoud van de school.
 
De kern van deze bevoegdheden is dat de MR inspraak heeft bij een groot aantal besluiten van de directie van de school. Daarbij stelt de MR altijd de belangen van de kinderen (goede en veilige school) voorop en neemt daarbij de belangen van het personeel en ouders in overweging. Daarbij is de MR geen belangenbehartiger van individuele personeelsleden of ouders, maar worden signalen van individuen wel serieus meegewogen bij het uitoefenen van haar bevoegdheden.
 
De MR van PWA Beekenstein overlegt ongeveer zes keer per jaar met de directie van de school. Daarin legt de directeur plannen voor waar de MR instemmings- of adviesbevoegdheid bij heeft. Daarnaast wordt er een groot aantal andere zaken besproken die met de algemene gang van zaken op school te maken hebben. Een overzicht hiervan kunt u terugvinden in het jaarverslag. De vergaderingen zijn openbaar en dus kan iedereen die bij PWA Beekenstein betrokken is, deze bijwonen. Echter, soms worden er vertrouwelijke zaken besproken; die zijn niet openbaar.
 
De MR onderhoudt uitgebreid contact met de GMR . Er is regelmatig contact over belangrijke zaken die ouders en school aangaan.
Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft over het beleid van de school dan kunt u de leden van de MR hierover persoonlijk aanspreken of een mail te sturen naar mr.pwabeekenstein@pcboamersfoort.nl
 
Via de notulen probeert de MR u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van belangrijke zaken die met de schoolleiding worden gesproken, deze notulen zijn op te vragen via het bovengenoemde mailadres.
De MR stelt het zeer op prijs om van u te horen als daar aanleiding voor is.
 
De Medezeggenschapsraad
Marlies Mauve (personeel en voorzitter)
Hanneke Issing (personeel)
Ilona Zaagman (personeel)
Fleur Kingmans(ouder)
Jurgen Reij (ouder)
Daan van Weerd (ouder)
 

Jaarverslagen medezeggenschapsraad

Interesse in een bezoek aan onze school?

Maak een afspraak