Ouderraad

De Prins Willem Alexanderschool heeft een Ouderraad (OR). De OR heeft als voornaamste doel om school te helpen met het organiseren van activiteiten die buiten het reguliere lesprogramma vallen. In de OR zitten ouders van leerlingen van onze school. Op dit moment telt deze 9 leden, onder wie de voorzitter, 2 secretarissen en een penningmeester. Een ouder kan maximaal 6 jaar OR-lid zijn. Er ontstaan regelmatig vacatures. Deze worden bekend gemaakt via bijvoorbeeld de PWA-info, en elke ouder kan zich hiervoor aanmelden.

De OR vergadert eens per twee maanden. Deze vergaderingen zijn openbaar: u bent van harte welkom om erbij te zijn. Neem vooraf wel even contact op met het secretariaat.

De ouderraad denkt mee. In de Ouderraad overleggen ouders met elkaar, de schoolleiding en het team. Naast het bespreken van te organiseren activiteiten, denkt de OR mee over schoolzaken zoals identiteit, veiligheid, onderwijskundige ontwikkelingen en het beleid van de school.

De OR is ook klankbord voor de ouders van de Medezeggenschapsraad.

Interesse in een bezoek aan onze school?

Maak een afspraak