Privacybeleid

Sinds 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Op de PWA wordt conform deze wet zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de registratie daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Dit worden persoonsgegevens genoemd. Alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het onderwijs mogen worden vastgelegd en gebruikt. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang ertoe is beperkt.

De school zal jaarlijks controleren of de gegevens nog juist zijn. Om de privacy van de leerlingen en medewerkers te waarborgen zal de school per jaar vragen of de adressenlijsten uitgewisseld mogen worden.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouder(s)/verzorger(s) daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Foto’s op onze website en op social media

Foto’s en video’s worden alleen na toestemming van ouder(s)/verzorger(s) en leerling gedeeld. De nieuwe regeling geldt ook voor foto’s en video’s die door ouder(s)/verzorger(s) of leerlingen gemaakt worden. We vragen u daarom zorgvuldig om te gaan met het beeldmateriaal dat u zelf maakt en alleen te delen als de leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers daarvoor toestemming geven.

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Desgewenst kunt u het privacyreglement opvragen bij de directeur van de school of inzien op de website van PCBO Amersfoort. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.