Ouderbijdrage

Een belangrijke taak van de OR is het beheren van de ouderbijdrage. Hiervoor maakt de Ouderraad jaarlijks een begroting. De ouderbijdrage is vrijwillig en kinderen kunnen niet uitgesloten worden als de bijdrage niet wordt betaald. Met de opbrengsten van de ontvangen ouderbijdragen worden bijna alle feesten en activiteiten op school gefinancierd zoals o.a. Kinderboekenweek, Sintfeest, Kerstfeest, Paasfeest, Sport-en speldag en overige activiteiten. Zonder uw betaling is het organiseren van deze feesten en activiteiten wellicht niet (goed) mogelijk. Ook een extra bijdrage is van harte welkom en wordt zeker goed besteed! 

De OR legt zijn begroting voor aan de medezeggenschapsraad en stelt elk jaar een financieel jaarverslag op waarin alle inkomsten en uitgaven worden verantwoord. Een samenvatting daarvan verschijnt in de Info. 

Interesse in een bezoek aan onze school?

Maak een afspraak